The modern scientific understanding of the features taxes collected by the russian authority in ukrainian lands during the first world war

  • Alla Istomina National Pedagogical Dragomanov University
Keywords: historiography, First World War, Dnieper Ukraine, Galicia, Bukovina, Russian occupation, taxation

Abstract

The article analyzes the historiography of the tax policy of the Government of the Russian Empire in the Dnieper Ukraine and in the occupied lands of Western Ukraine during the First World War. The introduction of the Russian Empire in the First World War,as is well known, required significant financial resources. Lack of cash was critically appreciable already by mid-1915. There has been an increase in external and internal debt. The gold reserves of the country were devastated. But, mechanisms, which have been launched for the emission of money, did not solve the global financial problems of the warring state. In addition, the introduction of the «dry law» in the empire deprived the Russian State budget of excise duties on the amount that reached 1 billion rubles. So, raising taxes and introducing new, temporary «military» taxes were the next steps of the government of the Russian Empire, in finding the money for the war. All measures of the imperial power to provide the state treasury with the finances , necessary for the war, felt the population of Ukrainian lands:the Dnieper, as a component of the Russian Empire, and Galicia and Bukovina, as occupied by the Russian Empire. The purpose of the article is to consider the scientific understanding of the modern scientists of the peculiarities of F by the Russian authorities on Ukrainian lands during the First World War. The methodology of this research is based on a set of principles of historicism, scientific and objectivity principles with the integrated application of general scientific (analysis, synthesis, concretization) and historiography methods (specific historiographical analysis and synthesis). It has been clarified that problems of taxation of Ukrainian lands during the Great War were the research subject for many modern Ukrainian scholars. And there were, in recent years, works that reveal the tax policy of the Russian government in the occupied lands of Galicia and Bukovina. However, it still does not exist generalized fundamental study of the tax policy of Russian government officials on the Ukrainian lands as a whole.In our view, the work on such a promising scientific problem is much needed. But research on tax policy, as well as other components of the economic history of Ukraine, is rather complicated in terms of the methodology because it is focusing on the subject of research in the crossing of several sciences, in particular, history, economics and law.

References

1. Бахтурина А. Ю. Окраины Российской империи: государственное управление и национальная политика в годы Первой мировой войны (1914-1917). Москва, 2004. 394 с.

2. Бахтурина А. Ю. Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. Москва, 2000. 264 с.

3. Берест І. Р. Репресивні акції щодо населення Східної Галичини в роки Першої світової війни // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. Львів, 2007. № 584. С. 52–57.

4. Берест І. Р. Соціальне становище населення Східної Галичини і Західної Волині в роки Першої світової війни: автореф. дис. … канд.іст.наук: 07.00.01. Львів, 2009. 22 с.;

5. Браславець О. Ю. Фінансові інтереси держави та суспільства при оподаткуванні житлової нерухомості: з досвіду Російської імперії (1893-1917рр.) // Актуальні проблеми економіки. 2002. № 1. С. 14–21.

6. Вільшанська О. Л. Повсякденне життя і суспільні настрої. Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: у 2 кн. / Ред. кол. В. А. Смолій (голова), відп. ред. О. Реєнт; Київ, 2013. С. 440–467.

7. Герасимов Т. Ю. Повсякденне життя міського населення Правобережної України в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.): дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01 / Кам’янець-Подільський нац. ун-т. ім. Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2018. 504 с.

8. Годунова Л. В. Імперський податковий апарат у Наддніпрянській Україні напередодні та в роки Першої світової війни: в працях тогочасних дослідників // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2014. Вип. 23. С. 103–113.

9. Гуцало Л. В. Перша світова війна і Україна у сучасній українській історіографії: Іntermarum: історія, політика, культура. URL:http://intermarum.zu.edu.ua/article/view/134950/131738 (дата звернення: 01.05. 2019).

10. Зеркаль М. М. Перша світова війна і Україна: історіографія проблеми // Історичний архів. Наукові студії. Миколаїв, 2015. Вип. 14. С. 158–166.

11. Ільницький І. Діяльність цивільних органів влади Галичини у роки Першої Російської окупації (Серпень 1914 р. – Червень 1915 р.). // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Київ, 2015. Вип. 13. С. 76–81. Вип. 1 (15), 2019

12. Качмала В. Наростання загальної кризи на Лівобережній Україні в роки Першої світової війни // Краєзнавство. 2011. № 4. С. 238–246.

13. Клименко Т. А. Черкащина в роки Першої світової війни // Архіви України. 2014. № 4–5. С. 5–23.

14. Корнієнко П. С., Терещенко В. Д.,Старка В. В., Киданюк А. В. Податки і повинності в галицькому селі (кінець XVIII – середини XX ст.). Тернопіль, 2016. 200 с.

15. Литвин В. Історія України: підручник / Відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. Київ: Наукова думка, 2009. 821 с.

16. Лозинська І. Г. Українська історіографія Першої світової війни: стан та перспектива досліджень // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 3.

С. 139–144.

17. Лозинська І. Г. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень – вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник. Дрогобич, 2017. Вип. 2. С. 21–30.

18. Лозинська І. Г. Російське воєнне генерал-губернаторство у Галичині (1914-1915 рр.) //Наукові записки Тернопільського національного пед. у-ту ім. В. Гнатюка. Історія. Тернопіль, 2010. Вип. 1. С. 47–52.

19. Лозинська І. Г. Російські воєнні генерал-губернаторства у Галичині в період Першої світової війни: автореф. дис. ...канд. іст. наук: 20.00.22. Львів, 2010. 19 с.

20. Лозинська І. Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики //Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, 2016. Вип. 16. С. 77–87.

21. Лозинський А. Ф. Про роль і значення сучасної української історіографії в дослідженні питань Першої світової війни // Молодий вчений. 2017. № 1 (41). С. 93–96.

22. Любченко В. Б. Російська окупаційна адміністрація у Галичині та на Буковині // Велика війна (1914–1918) і Україна. Київ: ТОВ «Вид-во “Кліо”», 2013. Т. 1. С. 248–300.

23. Мазур О. Я. Східна Галичина у роки Першої світової війни (1914-1918): автореф. дис. … канд. іст. наук: 20.02.22. Львів, 1997. 20 с.

24. Мазур О. Я., Патер І. Г. Галицька «Руїна»: соціально-економічне становище Східної Галичини (1914-1915 рр.) // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. Львів, 2007. № 584. С. 44–52.

25. Мазур О. Я. Галичина під російською займанщиною 1914-1915 рр. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. Львів, 2000. № 408. С. 26–35.

26. Мазур О. Я. Наслідки війни для села Східної Галичини // Перша світова війна і слов`янські народи: матеріали міжнародної наук. конф., 14–15 травня 1998 р. Київ, 1998. С. 101–108.

27. Мазур О., Патер І. Львів у роки Першої світової війни // Львівські історичні нариси. Львів, 1996. С. 305–324;

28. Молчанов В. Б. Вплив Першої світової війни на життєвий рівень населення України // Проблеми історії України XIX-початку XX ст. Київ, 2014. Вип. 23. С. 92–102.

29. Орлик В. М. До питання методології досліджень проблем економічної історії Російської імперії // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2011. Вип. 18. С. 59 – 64.

30. Орлик В. М. Податкові органи Російської імперії в Україні (історіографія проблеми) // Український історичний журнал. 2005. № 4. С. 190–199.

31. Орлик С. В. Проблеми фінансової політики Російської імперії в роки Першої світової війни в науковій спадщині М. І. Тугана-Барановського // Український історичний журнал. 2017. № 1. С. 60–72.

32. Орлик С. В., Годунова Л. В. Проблеми фіскальної політики в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій спадщині В. В. Крутікова // Історія науки і біограф істика. 2014. № 4.URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2014-4/11.pdf (дата

звернення: 1.05.2019).

33. Орлик С. Військовий податок в Україні: історія та сучасність. // Історія торгівлі, податків та мита: матеріали дев’ятої міжнар. наук. конф., м. Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2015 р. Київ, 2015. С. 134–136.

34. Орлик С. Механізм впровадження військового податку в Україні: досвід періоду Першої та Другої світових війн і сучасність // Зб. наук. праць Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки. Кіровоград, 2015. Вип. 27. С. 119–129.

35. Орлик С. Особливості податкової політики російської окупаційної влади на захоплених територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни // Історія торгівлі, податків та мита: XI міжнародна наук. конф., м. Дніпро, 26-27 жовтня, 2017 р. Київ, 2017. С. 84–86.

36. Орлик С. Праці та спогади сучасників Першої світової війни як джерело до вивчення фінансової політики російського окупаційного режиму в Галичині й Буковині // Історія науки і біографістика: електронне наукове фахове видання. 2018. № 2.

URL:http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/04.pdf (Дата звернення 1.05.2019).

37. Орлик С. Українське місто в умовах Першої світової війни (на матеріалах м. Єлисаветграда) // Перша світова війна й Україна (до 100 – річчя початку Великої війни): всеукр. наук. конф. з міжнародною участю, Київ – Черкаси, 25–26 вересня 2014 р. Київ, 2014. С. 138–142.

38. Орлик С. В. Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни // Часопис української історії. Київ, 2016. Вип.

39. Орлик С. В. Оподаткування нерухомого майна в Наддніпрянській Україні на передодні та в роки Першої світової війни // Етнічна історія народів Європи. Київ, 2016. Вип. 48. С. 24–30.

40. Орлик С. В. Українське повітове місто і Велика війна: продовольчі проблеми та ріст цін // Проблеми історії України XIX – початку XX ст. Київ, 2014. Вип. 23. С. 114–133.

41. Орлик С. Економічне становище та податна здатність селян Галичини і Буковини в період російської окупації в часи Першої світової війни // Український селянин. 2017. № 18. С. 93–100.

42. Орлик С. Проблеми акцизного оподаткування тютюнових виробів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни // Переяславський літопис. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 13. С. 204–212. doi 10.5281/ zenodo.1284876

43. Орлик С. Стягнення гмінних зборів на окупованих Росією територіях Галичини і Буковини в часи Першої світової війни // Наукові записки з української історії. ПереяславХмельницький, 2018. Вип. 43. С. 97–106.

44. Орлик С. В. «Сухий закон» у системі фінансової політики російської окупаційної влади на теренах Галичини і Буковини в період Першої світової війни // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2017. Вип. 26. С. 171–182.

45. Орлик С. В. Фінансова політика російського уряду на окупованих територіях Галичини і Буковини в період Першої світової війни (1914-1917 рр.): монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2018. 716 c.

46. Орлик. С. В. Фінансовий контроль російської окупаційної влади за діяльністю нафтових підприємств Галичини у період Першої світової війни // Наукові записки з української історії: зб. наук. статей. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 41. С. 44–55.

47. Папакін Г. Джерела для дослідження історії російських органів управління Східною Галичиною та Південною Буковиною під час Першої світової війни (1914-1917) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Київ, 2009. Число 16. С. 64–76.

48. Реєнт О. П. Україна у Першій світовій війні (1914–1917) // Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. / Ред. рада: В. М. Литвин (голова); відп. ред. В. А. Смолій. Київ: Ніка-Центр, 2011. Т. 2. 608 с.

49. Реєнт О., Сердюк О. Загострення суперечностей в імперському суспільстві у роки Першої світової війни (липень 1914 – лютий 1917 рр. // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ, 2004. Вип. 7. С. 5–47.

50. Реєн О. П. Україна в імперську добу (ХІХ – поч. ХХ ст.). Київ, 2003. 340 с.

51. Реєнт О. П., Сердюк О. В., Шевченко В. В. Економічне становище в підросійській Україні // Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: у 2 кн. Київ, 2013. Т. 1. С. 378–408.

52. Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. Ніжин: в-ць ПП Лисенко М. М., 2014. 476 с.

53. Синявська Л. І. Зміни у податковій політиці Російської імперії під час Першої світової війни // Історія торгівлі, податків та мита: матеріали дев’ятої міжнар. наук. конф., м. Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2015 р. Київ, 2015. С. 99–101.

54. Gatrell P. Russia’s First World War: An Economic and Social History. Harlow – Pearson, 2005. 318 р.

55. Orłyk S. Polityka celna Imperium Rosyjskiego na okupowanych terenach Galicji i Bukowiny wokresie pierwszej wojny światowej // NowaUkraina.Kraków-Przemyśl, 2017. №16/17. С. 5–11.

56. Orlyk S., & Orlyk V. Сontrol of the Russian occupation authority over the activities of salt factories in Halychyna and Bukovyna in the period of the First World War // Східноєвропейський вісник. Дрогобич, 2019. № 10. С. 85–93. doi: 10.24919/2519-058x.10.159178.
Published
2019-08-20
How to Cite
Istomina, A. (2019). The modern scientific understanding of the features taxes collected by the russian authority in ukrainian lands during the first world war. Pereiaslav Chronicle, (15), 54-65. https://doi.org/10.31470/2518-7732-2019-1(15)-54-65
Section
CHAPTER І. PAGES OF UKRAINIAN HISTORY