UKRAINIAN RESEARCHERS ABOUT THE ACTIVITY OF THE GENERAL GOVERNORS IN THE UKRAINIAN RIGHT BANK LANDS

Keywords: legislative initiative, the General Governors, regulatory and legal framework, the Right- Bank Ukraine, V.B. Antonovych, M.S. Grushevskyi, M.P. Dragomanov, M.I. Kostomarov, V.S. Shandra and O.N. Yarmysh

Abstract

The article analyzes the works of Ukrainian researchers in which the normative and legal base, main directions and consequences of the activities of local administrative institutions, General Governors in Ukraine in the ХІХ th century at the beginning of the ХХ th century is highlighted. It is noted that in the pre-revolutionary historiography the fi rst attempts to analyze some aspects of the General Governors offi ce were made. These are works of researchers who studied the problems of reforming the system of local government, the legal status of the competence of governors and the General Governors. The purpose of the study is to make a comprehensive analysis, clarify the conceptual orientation of this layer of information by studying the publications. The article is written in the tideway of modern approaches to the analysis of historioqraphical sources and is based on the principles of historicism, objectivity, consistency, pluralism. By writing the article we used such methods as historical, chronological, analysis of research work and comparison. The Ukrainian historians of the ХІХ th century V.B. Antonovych, M.S. Grushevskyi, M.P. Dragomanov, M.I. Kostomarov in studying the general historical process, socio-economic development of Ukrainian lands, examining the problems of the social and political movement and the national movement highlighted certain aspects of the functioning of the power structures of the Russian Empire in the Right Bank Ukrainian lands, identifying the peculiarities of the policy of the Imperial Government in relation to the region. Some questions of the functioning of the institute of the Governor General in the Russian imperial were considered in the works of P.A. Zayonchkovskogo, M.P. Yeroskina. The third group of researches consists of the work of modem scientists – V.В. Averianova, M.V. Bilokon, O.M. Golovko, V.O. Grukach, V.M. Grycak, S.V. Kudina, G.G. Moskal, O.V. Moriakova, S.I. Posokhva, A.I. Cherepanova, N.O. Shcherbak, V.S. Shandra, О.N. Yarmysh, M.M. Yatsyshyna and others where the problems of state administration and local government the legal status of the Governor and the General Governors and evolution of the administrative and police systems are considered.

References

1. Antonovich V. Issledovanie o krestyanakh Yugo-Zapadnoy Rossii po aktam 1700–1798 gg. (Predislovie ko II tomu II chasti Arkhiva Yugo-Zapadnoy Rossii). [Investigation of the peasants of Southwestern Russia in the acts of 1700–1798. (Preface to II Part II of the Archives of Southwest Russia)]. Kyiv: Tipografi ya I. i A. Davidenko, 1870. 64 p.

2. Barmak M.V. Povnovazhennia ta diialnist hubernskykh pravlin Volynskoi, Podilskoi ta Kyivskoi hubernii (kinets VIII – persha polovyna XIX st.). [Powers and activities of provincial boards of Volyn, Podil and Kyiv provinces (the end of the XVIII – fi rst half of the nineteenth century)]. Kraieznavstvo, 2006, № 1–4, pp. 145–149.

3. Barmak M.V. Formuvannia vladnykh instytutsii Rosiiskoi imperii na Pravoberezhnii Ukraini (kin. XVIII – per. pol. XIX st.). [Formation of the power institutions of the Russian Empire in the Right-Bank Ukraine (end of ХVІІІ – fi rst half of the ХІХ century)]. Ternopil, 2007. 512 p.

4. Bilokon M.V. Orhany derzhavnoho upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia v Rosiiskii imperii u druhii polovyni XIX st. (na materialakh Livoberezhnoi Ukrainy): istoryko-pravove doslidzhennia. [Bodies of state administration and local self-government in the Russian Empire in the second half of the nineteenth century. (on the materials of the Left Bank of Ukraine): historical and legal research]. Kharkiv: Vyd-vo Nats. un-tu vnutr. sprav, 2003. 260 p.

5. Borysevych S.O. Pozemelni vidnosyny v Podilskii hubernii protiahom 1793–1861 rr. [Land relations in the Podillya province during 1793–1861 yy.]: dys. ... kand. ist. nauk: 07.00.01. Dnipropetrovsk, 1992. 275 p.

6. Butych M.I. Do istorii stvorennia ta diialnosti heneral-hubernatorstv i viiskovykh hubernatorstv na Ukraini (kinets XVIII – pochatok XX st.) // Istorychni doslidzhennia. [The history of the creation and activities of Governor-General and military governorates in Ukraine (the end of the XVIII – the beginning of the twentieth century). Historical research]. Kyiv, 1985, Vol. 11, pp. 45–50.

7. Vasylenko N.P. Yak skasovano Lytovskoho statuta. [How is the Lithuanian statute abolished]. Kyiv: Z dr. Ukr. AN, 1926. 85 p.

8. Hrushevskyi M. Barske starostvo: Istorychni narysy (XV–XVIII st.). [Barskaya Starostvo: Historical Essays (XV–XVIII centuries)]. Kyiv: Typohrafyia Universyteta Sv. Volodymyra, 1894 / Reprynt. vydannia. Lviv: RVO «Polihrafknyha», 1996. 623 p., 2 l. tabl.

9. Hrushevskyi M.S. Iliustrovana istoriia Ukrainy. Repryntne vidtvorennia vydannia 1913 roku. [Illustrated history of Ukraine. Reprinted reproduction of the 1913 edition]. Kyiv: Siaivo, 1990. 524 p.

10. Hrukach V.O. Instytut heneral-hubernatorstva u Pravoberezhnii Ukraini: pravovi zasady ta osoblyvosti funktsionuvannia (1832–1914 rr.). [Institute of General Governance in Right-Bank Ukraine: legal principles and peculiarities of functioning (1832–1914)]: avtoref. dys. … kand. yur. nauk: 12.00.01. Kyiv, 2015. 22 p.

11. Hurzhii I.O. Rozklad feodalno-kriposnytskoi systemy v silskomu hospodarstvi Ukrainy pershoi polovyny XIX stolittia. [Schedule of the feudal-feudal system in the agriculture of Ukraine in the fi rst half of the 19th century]. Kyiv: Derpolitvydav URSR, 1954. 451 p.

12. Drahomanov M. Propashchyi chas. Ukraintsi pid Moskovskym tsarstvom /1654–1876/. [Missing hour. Ukrainians under the Moscow kingdom /1654–1876/]. Lviv: Z drukarni Ivana Aikhelberhera i Sp, 1909. 38 p.

13. Kryvosheia I. Evoliutsiia dvorianstva Pravoberezhnoi Ukrainy naprykintsi XVIII – pochatoku XX st. (za materialamy Kyivskoi hubernii). [Evolution of the nobility of the Right-Bank Ukraine at the end of the XVIII – the beginning of the twentieth century. (on materials of the Kiev province)]: avtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyiv, 1997. 17 p.

14. Kostomarov N.Y. Poslednye hody Rechy Pospolytoi. [The last years of the Commonwealth]: V 2-kh. SPb.: Typohrafyia M.M. Stasiulevycha, 1886. T. 1. 578 p., T. 2. 711 p.

15. Lysenko S. Pravoberezhna shliakhta. Kinets XVIII – persha polovyna XX st.: Spysok shliakhty Volynskoi, Kyivskoi ta Podilskoi hubernii, dvorianski prava yakoi pereviryla Tsentralna reviziina komisiia. [Right bank gentry. The end of the XVIII – the fi rst half of the nineteenth century: the list of nobles of the Volyn, Kyiv and Podolsk provinces, whose noble rights were verifi ed by the Central Audit Commission]. Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy, m. Kyiv – Bila Tserkva : Vyd-vo T-va okhorony starozhytnostei Kyivshchyny, 2002. 396 p.

16. Mironenko S.V. Samoderzhavie i reformy. Politicheskaya borba v nachale XIX v. [Autocracy and reforms. Political struggle at the beginning of the nineteenth century]. Moscow: Nauka, 1989. 240 p.

17. Moskal H.I. Instytut tymchasovoho heneral-hubernatora v Ukraini u kintsi XIX – na pochatku XX st. [Institute of the Provisional Governor General in Ukraine at the end of the XIX – early XX centuries]: dys. … kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2002. 164 p.

18. Pavliuk V.V. Mahnateriia Volyni v sotsialno-ekonomichnomu ta kulturnomu zhytti Pravoberezhzhia u XIX st. [Magnitteria Volyn in the socio-economic and cultural life of the Right Bank in the nineteenth century]. Ostroh: Natsionalnyi universytet «Ostrozka akademiia», 2000. 183 p.

19. Pavliuk V.V. Vplyv shliakhetskykh rodiv Volyni na sotsialno-ekonomichnyi ta kulturnyi rozvytok kraiu v XIX st. [Impact of noble families of Volyn on the socio-economic and cultural development of the region in the nineteenth century]: avtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Zaporizhzhia, 2000. 18 p.

20. Slabchenko M. Materialy do sotsialno-ekonomichnoi istorii Ukrainy XIX st. [Materials for the socio-economic history of Ukraine of the nineteenth century]: V 2-kh t. Kharkiv: Derzhvydav. Ukr., 1925, T. 1, 278 p.; Kharkiv: Derzhvydav. Ukr., 1927, T. 2, 278 p.

21. Stashevskiy E.D. Istoriya dokapitalisticheskoy renty na Pravoberezhnoy Ukraine v XVIII – per. pol. XX v. [The history of pre-capitalist rent on the Right-Bank Ukraine in the XVIII – lane. fl oor XX century]. Moscow: Nauka, 1968. 483 p.

22. Smolii V.A. Vozziednannia Pravoberezhnoi Ukrainy z Rosiieiu. [Reunifi cation of Right-Bank Ukraine with Russia]. Kyiv: Naukova dumka, 1978. 191 p.

23. Shandra V.S. Kyivske heneral-hubernatorstvo (1832–1914): Istoriia stvorennia ta diialnosti, arkhivnyi kompleks ta yoho informatyvnyi potentsial. [Kyiv Governor General (1832–1914): History of creation and activity, archival complex and its informative potential]. Kyiv: Ukr. derzh. NDI arkh. spravy ta dokument-va, 1999. 144 p.

24. Shandra V. Malorosiiske heneral-hubernatorstvo, 1802–1856: Funktsii, struktura, arkhiv. [Little Russian Governorate, 1802–1856: Functions, structure, archive]. Kyiv: Derzh. kom. arkhiviv Ukrainy, 2001. 356 p.

25. Cherepanov A. Kyivska huberniia v pershii polovyni XIX st.: istoryko-pravovi, sotsiokulturni vymiry [Kiev province in the fi rst half of the nineteenth century: historical and legal, socio-cultural dimensions]: avtoref. dys. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyiv, 2016. 22 p.

26. Shcherbak N.O. Vplyv «polskoho faktora» na formuvannia polityky tsarskoho uriadu na Pravoberezhzhi Ukrainy (XIX–XX st.). [Infl uence of the «Polish factor» on the formation of the policy of the tsarist government on the Right Bank of Ukraine (XIX–XX centuries)]. Nad Dniprom i Visloiu. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Ukraina i Polshcha u vyzvolnykh zmahanniakh XIX – pochatku XX st.», Kyiv, 5 lystopada. 2003 r. Kyiv, 2004, pp. 3–9.

27. Shcherbina V. Agrarnaya politika tsarizma na Pravoberezhnoy Ukraine v 30-kh – nachale 60-kh godov XIX v. [Agrarian Policy of Tsarism on Right-Bank Ukraine in the 30’s – early 60’s of the XIX century]: avtoref. dis. … kand. ist. nauk: 07.00.01. Kyiv, 1992. 21 p.

28. Yarmysh O.N. Karalnyi aparat samoderzhavstva v Ukraini v kintsi XIX – na pochatku XX st. [The punitive apparatus of autocracy in Ukraine in the late nineteenth and early twentieth centuries.]: Monohrafi ia. Kharkiv: Konsum, 2001. 288 p.

Author Biographies

Viktoria Grukach

Candidate of Juridical Sciences, Lecturer of General History, Science
of Law and Teaching Methods Department, State Higher Educational Institution
Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University

Olesia Tkachenko

Candidate of Historical Sciences, Assistant Professor of General
History, Science of Law and Teaching Methods Department, Pereiaslav-Khmelnytskyi
Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University.

Published
2018-04-02
How to Cite
Grukach, V., & Tkachenko, O. (2018). UKRAINIAN RESEARCHERS ABOUT THE ACTIVITY OF THE GENERAL GOVERNORS IN THE UKRAINIAN RIGHT BANK LANDS. Pereiaslav Chronicle, (13), 114-120. Retrieved from https://pc-journal.org/index.php/journal/article/view/25
Section
CHAPTER ІІ. PAGES OF HISTORIOGRAPHY, SOURCE STUDYING, SPECIAL HISTORICAL DICSIPL