NATIONAL MINORITIES OF THE EASTERN AND WESTERN UKRAINE IN THE XXI CENTURY: GEOPOLITICAL MEASUREMENT

Keywords: national minorities, russifi cation, political life, regions, ethnic groups, cultural heritage, linguistic issues

Abstract

The article reveals the contradictory tendencies of ethnopolitical life in Ukraine at the beginning of the XXIst century, the destabilizing infl uence of the Russian Federation on the south-eastern regions in order to slow down the European vector of the country’s movement. The features of interethnic relations in the Western regions of Ukraine, external and internal factors of the manifestations of separatism and the spread of ideas for the autonomy of areas of compact residence of national minorities are singled out. The author traces the causal relationships in the ethno-political sphere in the time-past-modern measurement. It was determined that ethnopolitical relations in Ukraine in the early 2000’s were characterized by the absence of a state conception of ethnic policy. This opened up foreign policy paths to infl uence the national minorities of the border regions by neighboring states, stimulated the appearance of a number of destructive political organizations that spread the ideas of separatism in the south-eastern regions of Ukraine, in the Crimean peninsula and Transcarpathia. Under the infl uence of Russian propaganda, the local population of the South-East, the Crimea, was an easy prey to ideologues of the «Russian world», who declared Ukraine as «an unnatural state education» doomed to a quick death.

References

1. Adamovych S.V. (2009). Sobornist ta rehionalnyi rozvytok u suspilno-politychnomu zhytti nezalezhnoi Ukrainy [Unifi cation and Regional Development in the Socio-Political Life of an Independent Ukraine]. Ivano-Frankivsk : Misto NV. 884. [in Ukrainian].

2. Analitychnyi zvit pro dotrymannia prav predstavnykiv natsionalnykh menshyn, shcho prozhyvaiut na terytorii Zakarpattia, na osvitu ridnoiu movoiu [Analytical report on observance of the rights of representatives of national minorities residing in the Transcarpathian region to education in their native language]. URL: http://ci-center.org/wp-content/uploads [in Ukrainian].

3. Andriiash V.I. (2017). Modernizatsiia mekhanizmiv derzhavnoho rehuliuvannia etnopolitychnykh protsesiv Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Modernization of the mechanisms of state regulation of the ethnopolitical processes of Ukraine in the conditions of globalization] (PhD Thesis). Mykolaiv. 452. [in Ukrainian].

4. Burdiiak V. Makar Yu. Ryzyky ta vyklyky u rehionalnii etnopolitytsi Ukrainy [Risks and Challenges in the Regional Ethnic Policy of Ukraine]. URL : http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt2/ sekcjaA/4.PDF [in Ukrainian].

5. Vseukrainskyi perepys naselennia 2001 r. (2001). [All-Ukrainian Population Census 2001]. URL: http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/nationality/ [in Ukrainian].

6. Halychyna v etnopolitychnomu vymiri (2017). [Galichina in the ethnopolitical dimension]. Kyiv : IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [IpIend them. I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. 840. [in Ukrainian].

7. Horbatenko V.P., Shemuchenko Yu.S., Kresina I.O., Stoiko O.M. (2015). Etnopolitychna bezpeka Ukrainy: polityko-pravovi mekhanizmy protydii politychnii dezintehratsii derzhavy: naukova zapyska [Ethnopolitical security of Ukraine: political and legal mechanisms of counteraction to the political disintegration of the state: a scientifi c note]. Kyiv : Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy [Institute of State and Law of them. V.M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine]. 80. [in Ukrainian].

8. Donbas v etnopolitychnomu vymiri (2014). [Donbass in the ethnopolitical dimension]. Kyiv : IPiEND imeni I.F. Kurasa NAN Ukrainy [IFs named after I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. 584. [in Ukrainian].

9. Rafalskyi O., Voinalovych V., Nahorna L. (Eds.) (2017). Etnopolitychnyi kontekst sotsiokulturnykh transformatsii u suchasnii Ukraini [Ethnopolitical Context of Socio-Cultural Transformations in Contemporary Ukraine]. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [IpIend them. I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 512. [in Ukrainian].

10. Ievropeiska khartiia rozvytku rehionalnykh mov abo mov menshyn [European Charter for the Development of Regional or Minority Languages]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/994_014 [in Ukrainian].

11. Zakarpattia v etnopolitychnomu vymiri [Transcarpathia in an ethnopolitical dimension]. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [IpIend them. I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 682. [in Ukrainian].

12. Zakon Ukrainy «Pro osvitu». Stattia 7 [Law of Ukraine «On Education». Article 7]. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

13. Zakon Ukrainy «Pro ratyfi katsiiu Yevropeiskoi khartii rehionalnykh mov abo mov menshyn» [Law of Ukraine «On ratifi cation of the European Charter for Regional or Minority Languages»]. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/802-15 [in Ukrainian].

14. Kalakura O.Ia. (2011). Polska menshyna yak chynnyk ukraino-polskoi spivpratsi na suchasnomu etapi [Polish minority as a factor of Ukrainian-Polish cooperation at the present stage]. Istorychnyi arkhiv. 6. 73–79. [in Ukrainian].

15. Kichera N.M. Politychne rusynstvo v ukrainskii etnopolitytsi ta yoho vplyv za mezhamy derzhavy [Political Rusynism in the Ukrainian ethnopolitics and its infl uence outside the state]. URL: http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/334/520 [in Ukrainian].

16. Kovaliv I. (2017). Mova pratsiuie na yednist [Language works for unity]. Natsionalnyi dialoh. 3. 8. [in Ukrainian].

17. Kovach L. (2013). Natsionalno-kulturni tovarystva Donbasu v instytutsionalizatsii hromadianskoho suspilstva Ukrainy [National-cultural societies of the Donbas in the institutionalization of civil society in Ukraine]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [Scientifi c notes of the Institute of Political and Ethnonational Studies named after. I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 6 (68). 311–322. [in Ukrainian].

18. Kolesnyk I. (2013). Ukrainska istoriohrafi ia: kontseptualna istoriia [Ukrainian Historiography: Conceptual History]. Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy [Institute of History of Ukraine, National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 122 [in Ukrainian].

19. Kryvytska O. (2005). Konfl iktnyi vymir etnonatsionalnoho rozvytku Ukrainy (pochatok) [Confl ict Measurement of Ethnonational Development of Ukraine (beginning)]. Politychnyi menedzhment [Political management]. 2. 24–37. [in Ukrainian].

20. Kryvytska O. (2005). Konfl iktnyi vymir etnonatsionalnoho rozvytku Ukrainy (zakinchennia) [Confl ict Measurement of Ethnonational Development of Ukraine (ending).]. Politychnyi menedzhment [Political management]. 3. 42–62. [in Ukrainian].

21. Panchuk M., Bekirova H., Hankevych V., Halenko O. (2005). Krym v etnopolitychnomu vymiri [Crimea in the ethnopolitical dimension]. Kyiv : Svitohliad. 533. [in Ukrainian].

22. Kuryshko S.S. (2014). Polska natsionalna menshyna yak subiekt suspilno-politychnykh protsesiv v Ukraini [Polish national minority as a subject of socio-political processes in Ukraine]. Naukovi pratsi. Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo- Mohylianska akademiia» [Scientifi c works. Pyotr Mohyla Black Sea State University, Kyiv-Mohyla Academy Complex]. Seriia: Politolohiia. 228. 216. 100–104. [in Ukrainian].

23. Mahda Ye.V. Hibrydna viina: vyzhyty i peremohty [Hybrid War: Survive and Defeat]. Kyiv: Vivat. [in Ukrainian].

24. MZS Uhorshchyny vvazhaie skasuvannia zakonu Kolesnichenka-Kivalova atakoiu na natsmenshyny v Ukraini [The Ministry of Foreign Affairs of Hungary considers the abolition of the law of Kolesnichenko-Kivalov by an attack on the national minority in Ukraine]. URL: https:// ua.censor.net.ua/news/3053406/mzs_ugorschyny_vvajaye_skasuvannya_zakonu_kolesnichenkakivalova_atakoyu_na_natsmenshyny_v_ukrayini [in Ukrainian].

25. Movnyi zakon: tini Kolesnichenka-Kivalova nikudy ne znykly [Language law: the shadows of Kolesnichenko-Kivalov have not disappeared]. URL: https://zik.ua/news/2018/03/11/movnyy_zakon_tini_kolesnichenkakivalova_nikudy_ne_znykly_1282215 [in Ukrainian].

26. Mushynka M. (2009). Politychne rusynstvo na suchasnomu etapi [Political Rusynism at the present stage]. Narodna tvorchist ta etnohrafi ia [Folk art and ethnography]. 4–5. 47–58. [in Ukrainian].

27. Oharkova T. «Movnyi zakon»: chomu obureni Budapesht, Bukharest ta Varshava? [«Language Law»: Why Outraged by Budapest, Bucharest and Warsaw?] Hromadske telebachennia. URL: https://hromadske.ua/posts/movnyi-zakon-naskilky-obureni-budapesht-bukharest-ta-varshava [in Ukrainian].

28. Ofi tsynskyi R. (2005). Politychnyi rozvytok nezalezhnoi Ukrainy (1991–2004) v aspekti yevropeiskoi identychnosti (Na materialakh periodyky Zakhodu) [Political Development of an Independent Ukraine (1991–2004) in the aspect of European identity (On materials of the periodicals of the West)]. [Monohrafi ia]. Kyiv. 468. [in Ukrainian].

29. Palii H. (2005). Stanovlennia yedynoi natsionalnoi identychnosti v Ukrain. Vplyv rehionalnoi spetsyfi ky [The formation of a unifi ed national identity in Ukraine. Impact of regional specifi city]. Politychnyi menedzhment [Political management]. 2. 38–45. [in Ukrainian].

30. Parakhina M. (2014). Osoblyvosti natsionalnoi polityky i zakonodavstva Ukrainy ta Rosii shchodo natsionalnykh menshyn [Features of national policy and legislation of Ukraine and Russia concerning national minorities]. Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet imeni Volodymyra Hnatiuk [Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk]. Ternopil. 1. Ch. 2. 148–152. [in Ukrainian].

31. Rafalskyi I.O. (2016). Natsionalno-derzhavne samovyznachennia Ukrainy: vnutrishni chynnyky ta zovnishni vyklyky [National-Self-determination of Ukraine: Internal Factors and Externa Challenges]. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [IpIend them. I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Nizhyn : Lysenko M.M. 480. [in Ukrainian].

32. Rafalskyi O.O., Voinalovych V.A., Dehterenko A.M. (2015). Politychni aspekty kryzy na Donbasi: diahnostyka stanu ta napriamy rehuliuvannia [Political aspects of the crisis in the Donbass: diagnostics of the state and directions of regulation]. IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrainy [IMIDEND them. I.F. Kuras National Academy of Sciences of Ukraine]. Kyiv. 268. [in Ukrainian].

33. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy (2018). [Decision of the Constitutional Court of Ukraine] 2. URL: http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fi les/docs/2-p_2018.pdf [in Ukrainian].

34. Rudiuk S. (2011). Yak stvoryty obraz voroha? Ukraina v rosiiskykh pidruchnykakh [How to create an enemy’s image? Ukraine in Russian textbooks]. Istorychna Pravda. URL: http://www.istpravda.com.ua/digest/2011/09/18/54961/ [in Ukrainian].

35. Skliarska O. (2017). Etnodemohrafi chni ta etnopolitychni protsesy v ukrainsko-uhorskomu prykordonni na pochatku XXI st. [Ethnodemographic and Ethnopolitical Processes in the Ukrainian Hungarian Border at the Beginning of the 21st Century] Narodoznavchi zoshyty [Cognitive notebooks]. Lviv. 2 (134). 416–421. [in Ukrainian].

36. Skliarska O. (2011). Polityko-heohrafi chni protsesy v Zakarpatskii i Chernivetskii oblastiakh [Political-geographical processes in Transcarpathian and Chernivtsi regions] (Monohrafi ia). Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka [Ivan Franko National University of Lviv]. Lviv. 228. [in Ukrainian].

37. Stan dotrymannia ta zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukraini (2006). [Status of observance and protection of the rights of national minorities in Ukraine]. Spetsialna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny [Special report of the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine] Kyiv. 93. [in Ukrainian].

38. Felshtynskyi Yu., Stanchev M. (2015). Tretia svitova: bytva za Ukrainu [Third World: The Battle For Ukraine]. Kyiv : Nash Format. 456. [in Ukrainian].

39. Khalavka T.B. (2015). Derzhavne rehuliuvannia protsesiv mizhetnichnoi intehratsii u prykordonnykh rehionakh: teoretychnyi aspect [State regulation of processes of interethnic integration in the border regions: theoretical aspect] (PhD Thesis). Odeskyi rehionalnyi instytutu derzhavnoho upravlinnia [Odessa Regional Institute of Public Administration]. Odesa. 211. [in Ukrainian].

40. Shevchenko S. Rozvytok shkil z polskoiu movoiu navchannia v umovakh nezalezhnoi Ukrainy yak vidobrazhennia zovnishnoi dyferentsiatsii v orhanizatsii shkilnoi osvity (1991–2010) [Development of schools with Polish language learning in conditions of independent Ukraine as a refl ection of external differentiation in the organization of school education (1991–2010)]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/706882/1/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%9C.17.pdf [in Ukrainian].

41. Shypka N.P. (2007). Uhorska natsionalna menshyna u derzhavotvorchomu protsesi Ukrainy za roky nezalezhnosti (1991–2006) [Hungarian national minority in the state-building process of Ukraine during the years of independence (1991–2006)] URL: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/ politics/2007/69-56-28.pdf [in Ukrainian].

Author Biography

Vitalii Kotsur

Candidate of Political Sciences, Assistant Professor, Senior Research
Scientist of the Department of National Minorities of I.F. Kuras Institute of Political
and Ethno-National Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Published
2018-04-02
How to Cite
Kotsur, V. (2018). NATIONAL MINORITIES OF THE EASTERN AND WESTERN UKRAINE IN THE XXI CENTURY: GEOPOLITICAL MEASUREMENT. Pereiaslav Chronicle, (13), 39-52. Retrieved from https://pc-journal.org/index.php/journal/article/view/16
Section
CHAPTER І. PAGES OF UKRAINIAN HISTORY